BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 343/QLCL-QLT
V/v sử dụng mẫu Phiếu đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo.

Để đảm bảo thống nhất toàn quốc về thông tin đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tạo điu kiện thuận lợi và giảm tối thiểu sai sót đăng ký dự thi cho thí sinh, Cục Quản lý chất lượng đề nghị các s giáo dục và đào tạo triển khai những công việc sau đây:

1. S dụng Phiếu đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng (gọi tt là phiếu ĐKDT) theo mu thống nhất do Bộ GDĐT quy định (gửi kèm Công văn này) đ thí sinh đăng ký dự thi Kthi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng (ngành đào tạo Giáo dục Mầm non) năm 2021.

2. Trong công tác tập hun thi tt nghiệp THPT tại địa phương, cn hướng dẫn chi tiết nội dung thông tin khai trong Phiếu ĐKDT đ các Điểm thu nhận hồ sơ đăng ký (Đơn vị ĐKDT) hướng dẫn cho thí sinh ghi đúng và đầy đủ thông tin vào Phiếu ĐKDT, tránh các sai sót dẫn đến ảnh hưởng tới quyền lợi của thí sinh tham dự K thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyn sinh đại học, tuyn sinh cao đng ngành đào tạo Giáo dục Mầm non năm 2021.

Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ với Phòng Qun lý thi, Cục Qun lý chất lượng - Bộ GDĐT, địa ch: s 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; email: [email protected]; điện thoại: (024)36231655.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GD,
KH&CN Bạc Liêu;
- TT. Nguy
n Hữu Độ (để b/c);
- Cục trư
ng (để b/c);
- Lưu: VT
, QLT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Quốc Khánh

 

HƯỚNG DẪN

IN MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC(1), CAO ĐẲNG(2) NĂM 2021

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?

Mu hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2021 gồm: 01 túi đựng hồ sơ, 02 phiếu đăng ký dự thi và 01 Hướng dẫn ghi phiếu với cách thức in như sau:

1. Túi đựng hồ sơ đồng thời là một phiếu khai thông tin đăng ký dự thi và xét tuyển vào đại học, cao đẳng gồm 2 mặt:

- Mặt trước túi đựng hồ sơ: in như trang thứ nhất của Mu hồ sơ đính kèm;

- Mặt sau túi hồ sơ: in nội dung như trang thứ hai của Mu hồ sơ đính kèm.

2. Phiếu số 1: In trên 1 tờ khổ giấy A4, gồm 2 mặt:

- Mặt thứ nhất: In như trang thứ ba của Mu hồ sơ đính kèm;

- Mặt thứ hai: In như trang thứ tư của Mu hồ sơ đính kèm.

3. Phiếu số 2: In trên 1 tờ kh giấy A4, gồm 2 mặt:

- Mặt thứ nhất: In như trang thứ năm của Mu hồ sơ đính kèm;

- Mặt thứ hai: In như trang thứ sáu của Mẫu hồ sơ đính kèm.

>> Xem thêm:  Mẫu một số công văn thông dụng hiện hành mới nhất 2022

4. Hướng dẫn ghi phiếu: In trên 1 tờ kh giấy A4, gồm 2 mặt

- Mặt thứ nhất: In như trang thứ bảy của Mẫu hồ sơ đính kèm;

- Mặt thứ hai: In như trang thứ tám của Mẫu hồ sơ đính kèm.

Lưu ý: Thống nhất một kiu (font) ch là Time New Roman, kiểu ch (font style) trên toàn văn bản như mu, có thể căn chỉnh văn bản lại cho đẹp, cân đối nhưng phi đm bo tuyệt đối các nguyên tắc sau:

1) Không được thay đổi nội dung trên các trang, các mục; không được sắp xếp lại thứ tự các mục.

2) Phiếu s 1, Phiếu số 2 được in trên kh giấy A4, không in s trang trên các phiếu.

3) Túi đựng hồ sơ (Phiếu đăng ký và các giấy tờ kèm theo nếu có) có kích thước 32 (Cm) X 22 (Cm).

 

Ghi chú:

(1) “Đại học” đ đăng ký vào các ngành đào tạo trình độ đại học;

(2) “Cao đng” để đăng ký vào ngành Giáo dục Mm non trình độ cao đng;

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu công văn chuẩn bản cập nhật mới nhất năm 2022