TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 343/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan Hải Phòng
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Lan - Chi
35-37 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Trả lời công văn số 005/L-C ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Lan - Chi về giá tính thuế hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 112/2005/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; Thông tư số 113/2005/TT-BTC hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính thì:

Trường hợp cơ quan hải quan có nghi ngờ khai báo của doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp đã kê khai đủ thông tin cần thiết cho việc xác định trị giá tính thuế thì không được yêu cầu doanh nghiệp nộp khoản bảo đảm. Cơ quan hải quan chỉ yêu cầu doanh nghiệp nộp khoản bảo đảm trước khi thông quan khi đối tượng nộp thuế chưa có đủ thông tin cần thiết cho việc xác định trị giá tính thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan Hải Phòng giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An