BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------------
V/v: tái xuất hành lý
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan
Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan và trân trọng phúc đáp công hàm số HAN/2011-207 ngày 12/7/2011 của Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan về việc đề nghị cho phép bà Bennema Karen Monique, mang chứng minh thư ngoại giao số 2007/NG /1503, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan được tái xuất hành lý cá nhân về nước nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Chiếc xe ô tô hiệu Toyota Prado mà bà Bennema Karen Monique đã được tạm nhập khẩu miễn thuế, bà Bennema Karen Monique ủy quyền lại cho Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan làm thủ tục chuyển nhượng sau này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Căn cứ điểm b, điểm c, khoản 4, Mục V Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 của liên Bộ Công Thương - Tài chính - Ngoại giao, Tổng cục Hải quan đồng ý để bà Bennema Karen Monique được tái xuất hành lý về nước và Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan được thay mặt bà Bennema Karen Monique hoàn thành thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ô tô hiệu Toyota Prado nêu trên trong vòng 06 tháng kể từ ngày bà Bennema Karen Monique dời Việt Nam trở về nước, với điều kiện trước khi trở về nước bà Bennema Karen Monique phải hoàn thành thủ tục trả biển kiểm soát và hủy đăng ký xe ô tô tại cơ quan Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt - Bộ Công an theo quy định của Nhà nước Việt Nam; chiếc xe ô tô được bảo quản tại trụ sở Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan.
2. Đề nghị Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan hướng dẫn bà Bennema Karen Monique liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi tát xuất hành lý để được giải quyết thủ tục tái xuất theo quy định.
Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan Việt Nam gửi tới Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan lời chào trân trọng.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh