BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3431/TCT-KK
V/v quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của DN khác tỉnh với đơn vị chủ quản

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế thành phố Đà N
ng;
- Cục Thuế tỉnh Nghệ An;
- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long;
- Cục Thuế tỉnh Hậu Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 55953/CT-TTHT ngày 17/7/2019 của Cục Thuế thành phố Hà Nội; công văn số 3169/CT-TTHT ngày 04/4/2019, công văn số 8562/CT-TTHT ngày 13/8/2018 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh; công văn số 1966/CT-TTHT ngày 10/6/2019 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; công văn s 4110/CT-THNVDT ngày 16/11/2018 và công văn s2230/CT-THNVDT ngày 20/6/2019 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, Công văn số 313/CT-TTHT ngày 09/5/2019 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long; Công văn số 840/CT-TTHT ngày 22/5/2019 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang phản ánh vướng mắc liên quan đến quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương vi nơi đơn vị chủ quản của đa điểm kinh doanh đóng trụ sở. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 3200/TCT-KK ngày 12/8/2019 hướng dẫn thực hiện quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của DN khác tỉnh với đơn vị chủ quản gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và công văn số 3302/TCT-KK ngày 20/8/2019 hướng dẫn kê khai, nộp các loại thuế, lệ phí môn bài của địa điểm kinh doanh.

Tng cục Thuế thông báo đcác Cục Thuế được biết và hưng dẫn người nộp thuế và các Chi cục Thuế trên địa bàn thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, KK(4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Lê Thị Duyên Hải