BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------------

Số: 3433/TCHQ-GSQL

V/v: Tạm nhập – tái xuất 02 xe ô tô đã qua sử dụng, tay lái nghịch để thử nghiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Căn cứ công văn số 4313/VPCP-KTTH ngày 14/6/2012 của Văn phòng Chính phủ và công văn số 5795/BCT-XNK ngày 03/7/2012 của Bộ Công Thương về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng hướng dẫn Công ty TNHH Ford Việt Nam thực hiện đúng nội dung công văn số 5795/BCT-XNK ngày 03/7/2012 của Bộ Công Thương về việc tạm nhập khẩu xe ô tô tay lái nghịch để thử nghiệm (khi làm thủ tục tạm nhập, Công ty có trách nhiệm nộp bản chính công văn số 5795/BCT-XNK nêu trên).

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng quản lý, theo dõi chặt chẽ thời hạn tạp nhập – tái xuất 02 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng, tay lái nghịch của Công ty TNHH Ford Việt Nam theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Ford Việt Nam (Đ/c: Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương – để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh