BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3434/BKHCN-VP
V/v gửi mẫu Phiếu trình mới của Bộ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạoBộ, nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ và đảmbảo chất lượng, tiến độ giải quyết công việc tại các đơn vị, Văn phòng đã xâydựng và hoàn thiện mẫu Phiếu trình giải quyết công việc.

Văn phòng Bộ xin gửi tới các đơn vịmẫu Phiếu trình giải quyết công việc mới của Bộ (file mẫu Phiếu trình mớiđược đăng tải trên Website: www.most.gov.vn). Đề nghị Thủ trưởng các đơn vịchỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị sử dụng thống nhất mẫu Phiếu trìnhmới từ ngày 09/01/2012.

Các ý kiến góp ý đối với Phiếutrình (nếu có) xin gửi về Văn phòng Bộ (qua Phòng Tổng hợp) trướcngày 31/01/2012 để chỉnh lý hoàn thiện.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp táccủa các đơn vị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- VP Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN Bộ;
- TTTH (để đăng tải trên Website);
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Công Tạc

Mẫu1 (Một đơn vị trình)

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đơn vị trình:…………………….

Hà Nội, ngày tháng năm 2012

PHIẾUTRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kínhgửi:………………………………

Vấn đề trình:

Văn bản trìnhkèm theo:

TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN ĐÃ XỬ LÝ

Đơn vị trình

Chuyên viên, cán bộ xử lý

(Ghi rõ họ tên, điện thoại)

Thủ trưởng đơn vị

(Ghi rõ chức vụ và họ tên)

Họ và tên:

Điện thoại nội bộ:

Điện thoại di động:

Ngày tháng năm 2012

Ngày tháng năm 2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA LÃNH ĐẠO BỘ

Ngày tháng năm 2012

Mẫu2 (Nhiều đơn vị trình)

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đơn vị trình:…………………….

Hà Nội, ngày tháng năm 2012

PHIẾUTRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kínhgửi:………………………………

Vấn đề trình:

Văn bản trìnhkèm theo:

TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN ĐÃ XỬ LÝ

Đơn vị trình

Chuyên viên, cán bộ xử lý

(Ghi rõ họ tên và điện thoại)

Thủ trưởng đơn vị

(Ghi rõ chức vụ và họ tên)

Họ và tên:

Điện thoại nội bộ:

Điện thoại di động:

Ngày tháng năm 2012

Ngày tháng năm 2012

Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Đơn vị………………

(Ghi rõ chức vụ và họ tên)

Đơn vị..................

(Ghi rõ chức vụ và họ tên)

Ngày tháng năm 2012

Ngày tháng năm 2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA LÃNH ĐẠO BỘ

Ngày tháng năm 2012