UBND TỈNH CAO BẰNG
SỞ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3434/SYT-TCCB
V/v Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại phụ trách kế toán, kế toán trưởng các đơn vị.

Cao Bằng, ngày 21 tháng 09 năm 2012

Kính gửi: Cácđơn vị trực thuộc Sở Y tế Cao Bằng

Căncứ Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2005 của BộTài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãinhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơnvị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

Thựchiện Công văn số 1749/UBND-NC ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dântỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kế toán trưởng, phụtrách kế toán trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Đểđảm bảo việc thực hiện bổ nhiệm và bổ nhiệm lại phụ trách kế toán, kế toántrưởng đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo đúng quy định, Sở Y tế yêucầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Đốivới các đơn vị chưa có cán bộ phụ trách kế toán hoặc kế toán trưởng: Trình bổnhiệm phụ trách kế toán hoặc bổ nhiệm kế toán trưởng nếu đủ điều kiện bổ nhiệm.

2. Đốivới các đơn vị có cán bộ phụ trách kế toán đã hết thời gian bổ nhiệm (5 năm)nếu đủ điều kiện bổ nhiệm lại thì trình Sở Y tế xem xét bổ nhiệm lại.

3. Hồsơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại gồm:

- Tờtrình đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phụ trách kế toán, Kế toán trưởng.

- Biênbản họp đơn vị.

- Danhsách trích ngang (theo mẫu).

- Sơyếu lý lịch mẫu 2C-BNV/2008

- Cácvăn bằng, chứng chỉ phô tô công chứng

- CácQuyết định liên quan: Quyết định bổ nhiệm vào ngạch. Quyết định bổ nhiệm phụtrách kế toán, Quyết định chuyển loại viên chức (nếu có), Quyết định giữ bậclương hiện hưởng.

- Bảnkê khai tài sản Mẫu số 3 (Ban hành kèm theo NĐ 68/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011)

- Bảnnhận xét Đảng viên nơi cư trú (nếu là đảng viên)

Cácgiấy tờ trên đựng trong túi hồ sơ.

(Cácbiểu mẫu quy định đăng trên Website Sở Y tế Cao Bằng: Soytecaobang.gov.vn.)

Hàngnăm, yêu cầu các đơn vị rà soát việc bổ nhiệm lại đối với các kế toán đã hếtthời gian bổ nhiệm kế toán và trình Sở Y tế bổ nhiệm lại (nếu đủ điều kiện)trước khi hết thời gian bổ nhiệm 2 tháng. Riêng năm 2012 thủ tục trình bổ nhiệmlại Phụ trách kế toán gửi về Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế trước ngày01/10/2012. Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh có trách nhiệm triển khai và tổng hợphồ sơ các Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện, thị trình Sở Y tế.

Sở Ytế không nhận hồ sơ nộp quá thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Phòng KH-TC Sở y tế;

- Lưu: VT, TC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lục Văn Quý


SởY tế Cao Bằng

Đơnvị: ………………………………………..

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM LẠI PHỤ TRÁCH KẾTOÁN
(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-……….ngày tháng năm 2012 của ……….)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Ngày tháng năm tham gia công tác

Tổng biên chế trong đơn vị giao (Biên chế giao)

Đề nghị hưởng hệ số phụ cấp chức vụ

Ghi chú

1

Danhsách ấn định .... người