BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3434/TCHQ-GSQL
V/v nộp chậm kết quả kiểm tra chất lượng

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Siemens.
(Địa chỉ: 01 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn ngày 20/6/2012 củaCông ty về việc gia hạn nộp thông báo kết quả kiểm tra chất lượng đối với thiếtbị y tế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 3Điều 11 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, trong thờihạn 30 ngày kể từ ngày cấp giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm tracó kết luận kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu để cơ quan hải quan hoànthành việc thông quan hàng hóa.

Trường hợp vì lý do khách quan phảikéo dài thời gian kiểm tra và được cơ quan kiểm tra thông báo bằng văn bản chocơ quan hải quan thì cơ quan hải quan mới có căn cứ để xem xét không xử phạt viphạm nộp chậm kết quả kiểm tra chất lượng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (P1).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh