BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3434/TCT-KK
V/v kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT với hóa đơn bỏ sót.

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 2641/CT-KTT2 ngày 30/6/2015 của Cục Thuếtỉnh Tây Ninh về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hoá đơn GTGT bỏsót, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 8, Điều 14 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành LuậtThuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/ND-CP ngày 18/12/2013 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị giatăng quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và theo hướngdẫn tại Công văn sô 1818/KK-TCT ngày 19/5/2015 về việc vướng mắc về kê khai thuếGTGT.

Căn cứ khoản 5, Điều 10 thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai bổ sunghồ sơ khai thuế.

Trường hợp Công ty CP thức ăn chăn nuôi RICO Tây Ninh pháthiện hóa đơn kê khai khấu trừ phát sinh năm 2014 bỏ sót chưa kê khai thì đượckê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khai gần nhất của thời điểm phát hiện saisót, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết địnhkiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. Đối với số thuế GTGT đầuvào của 05 hóa đơn bị bỏ sót nếu là hóa đơn GTGT hợp pháp, đồng thời đáp ứng đủđiều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì Công ty được kê khai khấu trừ, hoànthuế theo quy định.

Cục Thuế tỉnh Tây Ninh hướng dẫn Công ty CP thức ăn chănnuôi RICO Tây Ninh thực hiện kê khai trên tờ khai như.sau: khi phát hiện hóađơn kê khai sót Công ty thực hiện kê khai vào chỉ tiêu số [25] - "Tổng sốthuế GTGT được khấu trừ kỳ này" để làm căn cứ tính ra số thuế ở chỉ tiêu số[36] - thuế GTGT phát sinh trong kỳ" trên tờ khai 01/GTGT ban hành kèmtheo thông tư số 26/2014/TT-BTC của kỳ kê khai gần nhất tại thời điểm phát hiệnsai sót. Đồng thời, hướng dẫn đơn vị thực hiện kê khai bổ sung theo quy định hiệnhành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Tây Ninh biết và hướngdẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC ;
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương