BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3435/BGDĐT-KHTC
V/v báo cáo bổ sung các dự án đầu tư trường PTDTNT từ nguồn vốn CTMTQG GD&ĐT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh,thành phố
(theo danh sách đính kèm)

Thực hiện yêu cầu của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư tại Công văn số 3797/BKHĐT-TH ngày 24/6/2014 về việc lập kế hoạch đầu tưphát triển năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị sở giáo dục và đào tạo báocáo bổ sung thông tin về dự án đầu tư xây dựng 48 trường phổ thông dân tộc nộitrú theo Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ nhưsau:

- Phụ lục 01: Tình hình thực hiệnnăm 2011-2013 và dự kiến kế hoạch 2015.

- Phụ lục 02: Tình hình thực hiện kếhoạch năm 2014.

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đàotạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 10/7/2014, đồng thời gửi file mềm Phụlục 01, Phụ lục 02 theo địa chỉ email [email protected]

Kính đề nghị Giám đốc các sở giáodục và đào tạo chỉ đạo gửi báo cáo đúng thời hạn quy định để khỏi trở ngại côngviệc chung./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Phạm Mạnh Hùng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Khánh Tuấn

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 3435/BGDĐT-KHTC 2014 dự án đầu tư trường phổ thông dân tộc nội trú