BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3436/BTC-CST
V/v chính sách thuế đối với các dự án đầu tư tại TP. Móng Cái

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 5370/UBND-TM3 ngày 26/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc hướng dẫn về ưu đãiđầu tư đối với các dự án đầu tư tại địa bàn thành phố Móng Cái, Bộ Tài chính cóý kiến như sau:

Tại điểm c, Điều 2 Quyết định số 99/2009/QĐ-TTg ngày 29/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án pháttriển thành phố cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 đã quyđịnh: “Thành phố cửa khẩu quốc tế Móng Cái được áp dụng cơ chế, chính sáchkhuyến khích, ưu đãi cao nhất mà Nhà nước ban hành về đầu tư nước ngoài, đầu tưtrong nước, đầu tư cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửakhẩu”. Căn cứ quy định trên, các dự án đầu tư tại Thành phố Móng Cái theo quyđịnh của pháp luật thì được áp dụng cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi quy địnhđối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu.

Bộ Tài chính trả lời để Ủy ban nhândân tỉnh Quảng Ninh được biết, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHĐT;
- TCHQ, TCT, Vụ PC;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai