VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3436/VPCP-VX
V/v ngăn chặn việc đưa người Việt Nam đi lao động bất hợp pháp ở Malaysia

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

Các Bộ: Ngoại Giao, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội

Xét đề nghị của Bộ Công an tại công văn số 941/BCA ngày 12/6/2003 về việc xử lý các vụ việc đưa người Việt Nam đi lao động bất hợp pháp tại Malaysia, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh và kịp thời các tổ chức và cá nhân đưa người lao động Việt Nam đi làm việc bất hợp pháp tại Malaysia.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại Giao và các cơ quan liên quan xây dựng phương án ngăn chặn việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc bất hợp pháp tại Malaysia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2003.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại Giao và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy