BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3438/TCHQ-TXNK
V/v nhập khẩu linh kiện để lắp ráp ô tô của Công ty Nissan Việt Nam

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Ngày 15/6/2012, Bộ Tài chính cócông văn số 8035/BTC-TCHQ về việc nhập khẩu mặt hàng bộ linh kiện để lắp ráp ôtô của Công ty Nissan Việt Nam. Theo đó, Bộ Tài chính nhất trí với ý kiến củaBộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải về việc chính sách thuế cần thống nhấtđối với mọi hình thức nhập khẩu (nhập khẩu trực tiếp, nhập khẩu ủy thác hoặcnhập khẩu kinh doanh để bán cho cơ sở sản xuất, lắp ráp đều được hưởng một cáchtính thuế như nhau) để sửa đổi bổ sung Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày14/11/2011 của Bộ Tài chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Thực hiện công văn số 8035/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính, trên cơ sở báo cáo vướng mắc về phân loại đối với bộ linhkiện nhập khẩu để lắp ráp ô tô của Công ty Nissan theo công văn số 117/HQHN-TXNK ngày 13/1/2012 của Cục Hải quan TP. Hà Nội, Tổng cục Hải quan đềnghị Cục Hải quan TP. Hà Nội tham gia nghiên cứu đề xuất phương án giải quyết đốivới trường hợp của Công ty Nissan thời điểm trước khi Thông tư sửa đổi Thông tưsố 157/2011/TT-BTC có hiệu lực và phương án sửa đổi Thông tư số157/2011/TT-BTC.

Ý kiến tham gia xin gửi về Cục Thuếxuất nhập khẩu trước ngày 12/7/2012.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hảiquan TP. Hà Nội biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang