BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3439/TM /KHĐT
V/v Nhập khẩu hàng mẫu để cho nghiên cứu thử nghiệm trong sản xuất

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2004

Kính gửi:

Công ty VMEP
Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số CV/VMSD-04-053 ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Công ty VMEP về việc nhập khẩu hàng mẫu để nghiên cứu sản xuất thử nghiệm, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty VMEP được nhập khẩu một số bộ phận xe đạp điện động trị giá khoảng 10.000 USD, để làm mẫu thử nghiệm và nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới. Danh mục như phụ lục đính kèm.

2. Hàng mẫu nhập khẩu nêu trên phải chịu thuế nhập khẩu và chỉ được phục vụ cho mục đích, nghiên cứu sản xuất, không nhượng bán kinh doanh.

Việc nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

Văn bản này có thời hạn đến 31 tháng 12 năm 2004.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

PHỤ LỤC

LINH KIỆN XE ĐẠP ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
(Đính kèm Công văn số CV/VMSD-04-053 ngày 02 tháng 07 năm 2004)

TT

Tên linh kiện

Số lượng (Chiếc)

Trị giá (USD)

Xuất xứ

1

ắc quy

50 chiếc

3.000

Trung Quốc

2

Cụm tay lái

10 chiếc

2.000

Trung Quốc

3

Các phụ kiện khác

5.000

Trung Quốc

Tổng

10.000