TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 344/GSQL-GQ1
V/v xuất trình Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Doanhnghiệp tư nhân Mỹ Nga.
(Đ/c: 97/3/8 Huỳnh Văn Lũy, Phú Lợi, Thủ Dầu Một - Bình Dương)

Trảlời công văn số 238/NKPL-2013 ngày 10/4/2013 của Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Nga đềnghị việc khi đăng ký tờ khai nhập khẩu phế liệu từ các khu công nghiệp và khuchế xuất thì không phải xuất trình Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phếliệu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Nộidung công văn số 5112/BTNMT-BVMT ngày 25/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môitrường gửi cho Bộ Tài chính là ý kiến để Bộ Tài chính tham khảo, tổng hợp báocáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính đã báo cáo và nhận được ý kiến của Thủtướng Chính phủ tại công văn số 2049/TTg-KTTH ngày 25/11/2008, theo đó việc xửlý bán vào thị trường trong nước các loại phế phẩm, phế liệu, chất thải thu hồitrong quá trình sản xuất của các doanh nghiệp chế xuất phải thực hiện theo quyđịnh tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ và các quy địnhcủa pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường. Mặt khác, căn cứ khoản 5 Điều 21Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định khu côngnghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế thì quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khuchế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam,trừ khu phi thuế quan, là quan hệ xuất nhập khẩu.

Dođó, Doanh nghiệp thu mua phế liệu từ các khu công nghiệp, khu chế xuất phảithực hiện các quy định nêu tại Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMTngày 15/11/2012 của liên Bộ Công Thương, Tài nguyên và Môi trường. Do vậy, đềnghị Doanh nghiệp liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố, nơithương nhân đặt cơ sở sản xuất để được hướng dẫn việc cấp Giấy chửng nhận đủđiều kiện nhập khẩu phế liệu.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan trả lời để Doanh nghiệp biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha