BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 344/TCT-KK
Vv khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly
(Thôn 9, Nghĩa Hưng, Chư Păk, Gia Lai)

Trả lời Công văn số 638/CT /TCKT ngày 25/12/2014,Côngvăn số 419CT/TCKT ngày 16/9/2014 củaCông ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly vướng mắc về việc hoàn thuế giá trị giatăng; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Điều 7 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hànhchính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan;

Căn cứ Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ;

Tại Khoản 4 Điều 17 Mục I Chương IIIThông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính; Tại Khoản 4 Điều 17 Mục I Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăngvà Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ các quy định trên: trường hợp Công ty cổ phầnxi măng Sông Đà Yaly cung cấp hàng hóacho Công ty cổ phần Sông Đà 4 để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài (Thủy điện Xekaman 1 tại huyện Xanxay - tỉnhAttapư - CHDCND Lào) và thực hiện giao hàng hóatại nước ngoài theo Hợp đồng kinh tế ký kết vớiCông ty cổ phần Sông Đà 4. Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly ghi Tờ khai Hảiquan, tên người mua hàng không phải là Công ty cổ phần Sông Đà 4 (Tên người muahàng trên Tờ khai Hải quan là Công ty TNHH điện Xekaman 1); Hóa đơn giá trị giatăng bán hàng hóa tên người mua hàng không phải là Công ty cổ phần Sông Đà 4(Tên người mua hàng trên Hóa đơn là Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 4.06,4.10 ....) là không đúng theo hợp đồng kinh tế. Nhưng theo giải trình của Công ty thì: tên người mua hàng trên tờkhai hải quan là Công ty TNHH điện Xekaman 1 do (Công ty TNHH điện Xekaman 1 làchủ đầu tư dự án mang quốc tịch Lào) ký kết Hợp đồng Tổng thầu EPC với Tổngcông ty Sông Đà để thi công Công trình thủy điện Xekaman 1; trên cơ sở hợp đồngtổng thầu EPC nói trên, Tổng công ty SôngĐà thành lập Ban điều hành dự án thủy điện Xê-ca-mản 1 (gọi tắt là Ban điềuhành) và ủy quyền cho Ban điều hành ký kết hợp đồng thi công xây lắp, cung cấpvật tư, vật liệu với các nhà thầu thành viên do Tổng công ty Sông Đà phê duyệt.Đồng thời, Công TNHH điện Xekaman 1 là chủ đầu tư Công trình thủy điện Xekaman1 được Chính phủ Lào ưu đãi miễn thuế nhập khẩu đối với vật tư, vật liệu nhậpkhẩu để xây dựng Công trình thủy điện Xekaman 1.

Do vậy, để có cơ sở xem xét, giải quyết thủ tục khấutrừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với nguyên liệu, vật liệu Công ty cổ phần ximăng Sông Đà Yaly xuất khẩu là cho Côngty cổ phần Sông Đà 4 và được chỉ định giao hàng tại các đơn vị đang thi côngtrên công trường tại Lào thì:

- Đối với các vướng mắc liên quan đến tờ khai Hảiquan xuất khẩu: Trường hợp Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly cung cấp đầy đủcác chứng từ, tài liệu chứng minh việc xuất khẩu hàng hóa (vật liệu, nguyên liệu)theo các tờ khai xuất khẩu là cho Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhưng được chỉ địnhgiao hàng tại Lào và đã thực hiện đầy đủ thủ tục hải quan thì đề nghị Công tyliên hệ với Cơ quan Hải quan địa phương nơi làm thủ tục xuất khẩu để có xác nhậnviệc xuất khẩu hàng hóa của Công ty là cho đúng đối tác nhập khẩu theo hợp đồng.

- Đối với các vướng mắc về người mua hàng ghi trênhóa đơn giá trị gia tăng không phải là Công ty cổ phần Sông Đà 4: nếu Công tycó đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các Chi nhánh của Công ty cổ phần Sông Đà4 (Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 4.06, 4.10 ...) nhận hàng hóa theo số lượngghi trên hóa đơn, thanh toán tiền với bên bán và theo đúng danh mục hàng hóađược cơ quan có thẩm quyền tại Lào cấpphép, trực tiếp tiêu dùng hàng hóa để thực hiện thi công công trình thủy điệnXekaman 1 - Lào; hoặc nếu Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly và Công ty cổ phầnSông Đà 4 thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh sai sót theo quy định đối với cáchóa đơn nêu trên (Công ty phải cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác củacác tiêu thức khác); đồng thời nếu số thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụmua vào của Công ty đáp ứng được các điều kiện về khấu trừ, hoàn thuế tại cácThông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012, Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày17/05/2013 và Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thìCông ty liên hệ với Cơ quan thuế quản lý để được xem xét, hướng dẫn thủ tụchoàn thuế giá trị gia tăng.

- Đối với các vi phạm về việc ghi sai tên người nhậpkhẩu trên tờ khai Hải quan xuất khẩu, ghi sai tên người mua hàng trên hóa đơnbán hàng hóa và cung ứng dịch vụ thì Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính theoquy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần xi măngSông Đà Yaly được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Thuế tỉnh Gia Lai;
- Vụ PC, CS (TCT);
- Lưu VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí