THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 344/TTg-KTN
V/v thực hiện Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư tại văn bản số 03/BKH-QLKKT ngày 02 tháng 01 năm 2009 về báo cáo sơ kếtviệc thực hiện Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chínhphủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu các Bộ, ngành liên quanvà các địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung, nhiệm vụ, quyền hạnvề quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế đãđược quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chínhphủ, cụ thể như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tàichính xây dựng cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương đầu tư phát triển hệthống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu kinh tế, trình Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định vào cuối quý II năm 2009.

- Rà soát và trình Thủ tướngChính phủ bãi bỏ những quy định không còn phù hợp tại Quy chế hoạt động của cáckhu kinh tế, bao gồm cả khu kinh tế cửa khẩu đã được phê duyệt cho phù hợp vớiquy định của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủtrong quý III năm 2009.

- Xây dựng và thực hiện Đề ánquản lý hệ thống thông tin toàn quốc về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinhtế trong năm 2010.

- Quy định về thẩm quyền của Banquản lý khu công nghiệp, khu kinh tế trong việc thực hiện cơ chế phối hợp giữacác cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đốivới trường hợp cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh tại khu công nghiệp, khu kinh tế hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh tại khu kinh tế trong quý I năm 2009.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành liên quan hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ có liên quan cho Banquản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Chủ trì, phối hợp với các địaphương để xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinhtế phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

- Theo dõi việc triển khai thựchiện Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ, kịp thờibáo cáo và đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợpcủa Nghị định này.

2. Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thựchiện quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Ban quản lý khu côngnghiệp, khu kinh tế trong quý II năm 2009.

3. Thanh tra Chính phủ: Chủ trì,phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Thanh tra Ban quảnlý khu công nghiệp, khu kinh tế trong quý II năm 2009; bổ sung quy định về tổchức thanh tra Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế trong dự án Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Thanh tra năm 2004.

4. Bộ Tài chính: Ban hành Thôngtư hướng dẫn chung về thủ tục hải quan áp dụng tại khu công nghiệp, khu kinhtế, doanh nghiệp chế xuất trong quý I năm 2009.

5. Bộ Xây dựng: Ban hành quyđịnh hướng dẫn Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện công tác quảnlý nhà nước về xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình xâydựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế và công tác quản lý và phát triển đô thịtrong khu kinh tế trong quý II năm 2009.

6. Bộ Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kếhoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính xây dựng Quy chế hoạt động của khu khi thuếquan trong khu kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2009.

- Hướng dẫn Ban quản lý khu côngnghiệp, khu kinh tế cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóavà các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán cho doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư tại khucông nghiệp, khu kinh tế trong quý I năm 2009.

- Nghiên cứu ủy quyền và hướngdẫn Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hànghóa các Mẫu (A, E, S, AK …) đối với hàng hóa sản xuất trong khu công nghiệp,khu kinh tế trong quý II năm 2009.

7. Bộ Tài nguyên và Môi trường:Ban hành Quy chế bảo vệ môi trường khu công nghiệp, khu kinh tế trong quý I năm2009.

8. Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Ban hành Thông tư hướng dẫnviệc thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư trong quý II năm 2009.

- Ban hành Thông tư hướng dẫnxác định tiêu chuẩn dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao được khuyến khíchphát triển, đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế trong quý III năm 2009.

9. Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội:

- Hướng dẫn Ban quản lý khu côngnghiệp, khu kinh tế thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động tạikhu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định của pháp luật về lao động và quyđịnh của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ trongquý I năm 2009.

- Nghiên cứu rà soát, sửa đổi,bổ sung hoặc đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về lao động (kểcả Bộ luật Lao động) để điều chỉnh, bổ sung chức năng, quyền hạn, trách nhiệm,tổ chức và cán bộ của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế nhằm đảm bảothực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lao động tại khu công nghiệp, khukinh tế.

- Xây dựng chương trình và cơ chế,chính sách hỗ trợ khu công nghiệp, khu kinh tế về đào tạo nghề và phát triểnnguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tại chỗ.

10. Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch: Ủy quyền cho Ban quản lý khu kinh tế cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung vàgia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh trong khu kinh tế đốivới doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong quý I năm 2009.

11. Bộ Quốc phòng chủ trì, phốihợp với Bộ Công an hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh tại các khu kinh tế trongquý II năm 2009.

12. Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương:

- Quy hoạch đất xây dựng khu táiđịnh cư, khu nhà ở cho công nhân và các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng.

- Ban hành Quy chế phối hợp giữaBan quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủyban nhân dân cấp tỉnh; căn cứ vào tình hình thực tế để giao nhiệm vụ cho Banquản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nướcvề các lĩnh vực xây dựng, bảo vệ môi trường đã được quy định tại Nghị định29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ.

- Xây dựng Đề án thành lập, tổchức lại các Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế ở những địa phương có cáckhu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế (bao gồm cả khu kinh tế cửa khẩu) đểđảm bảo tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ có một ban quản lý.

- Kiện toàn cơ cấu, tổ chức bộ máy;thành lập các tổ chức chuyên môn; nâng cao trình độ, nghiệp vụ của đội ngũ cánbộ công chức của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để triển khai thựchiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được giao.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, NC, TCCV, KNTN, PL, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải