VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3440/VPCP-KGVX
V/v Đăng cai tổ chức Giải điền kinh học sinh phổ thông Đông Nam Á lần thứ 32 tại thành phố Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 3966/BGDĐT-CTHSSV ngày 08 tháng 5 năm 2008, về việc đăng cai tổ chức Giải điềnkinh học sinh phổ thông Đông Nam Á lần thứ 32 năm 2008 tại thành phố Đà Nẵng,Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

- Đồng ý với đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăngcai tổ chức Giải điền kinh học sinh phổ thông Đông Nam Á lần thứ 32 tại côngvăn nêu trên.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhândân thành phố Đà Nẵng và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo điều hành tổ chức Giảibảo đảm an toàn, tiết kiệm; đồng thời thực hiện tốt đường lối, mục tiêu trongcông tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủyban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTg, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;- Các Bộ: Ngoại giao, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;- Liên đoàn Điền kinh Việt Nam;- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,Vụ: TH, QHQT, ĐP, TTĐT;- Lưu: VT, KGVX (3) vtp. 18.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản