BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3442 /BTP-HTQTCT
Vv hướng dẫn nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2013

Kínhgửi: Sở Tư pháp tỉnh Đăk Nông

Trả lời Công văn số 211/STP-HCTPngày 02/4/2013 của Sở Tư pháp tỉnh Đăk Nông về trường hợp người dân yêu cầuthực hiện chứng thực bản sao từ bản chính xuất trình “bản sao” là bản photocopymàu hoàn toàn giống với bản chính cần đối chiếu. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ýkiến như sau:

Theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từbản chính, chứng thực chữ ký thì, chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơquan nhà nước có thẩm quyền chứng thực căn cứ vào bản chính để chứng thực bảnsao là đúng với bản chính. Khi có yêu cầu chứng thực, người có yêu cầu phảixuất trình bản chính, bản sao cần chứng thực (bản sao là bản chụp, bản in, bảnđánh máy vi tính hoặc bản viết tay có nội dung đầy đủ, chính xác như sổ gốchoặc bản chính) để người thực hiện chứng thực kiểm tra tính hợp pháp của bảnchính và đối chiếu bản sao với bản chính.

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghịđịnh số 105/2007/NĐ-CP về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bảnphẩm, Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT thì việc sửdụng máy photocopy màu phải theo quy chế và việc sử dụng bản sao photocopy màucũng chỉ hạn chế đối với các cơ quan, tổ chức có pháp nhân đầy đủ, được phép.Vì vậy, để áp dụng các quy định của pháp luật về công tác chứng thực không tráivới các văn bản pháp luật khác có liên quan thì trường hợp người có yêu cầuchứng thực xuất trình bản sao là bản photocopy màu không phải là người thuộc“cơ quan, tổ chức có pháp nhân đầy đủ cần sử dụng máy photocopy màu…” sẽ khôngđược thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Hồng Sơn (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử (để đăng tải);
- Lưu: VT Cục HTQTCT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH,
CHỨNG THỰC
Nguyễn Công Khanh