BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------
V/v: Xử phạt chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế tài nguyên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước
Trả lời công văn số 1104/CT-KTT1 ngày 22/8/2011 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc xử phạt chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế tài nguyên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3(e) Điều 9 Chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính: “Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính”.
Căn cứ tại Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế:
Điểm 1.2 Mục III Phần A hướng dẫn: “Vi phạm nhiều lần trong lĩnh vực thuế là trường hợp thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về thuế thuộc loại hành vi nêu tại điểm 3, Mục I Phần A Thông tư này mà trước đó đã vi phạm nhưng chưa bị xử phạt và chưa hết thời hiệu xử phạt”.
Điểm 2.1 Mục III Phần A hướng dẫn: “Người vi phạm đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của hành vi vi phạm hoặc khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại, đã tự kê khai điều chỉnh những sai sót về hồ sơ đăng ký thuế; đã nộp vào Ngân sách Nhà nước số thuế kê khai thiếu, số thuế đã hoàn, số thuế miễn, giảm không đúng so với thực tế phát sinh”.
Điểm 2 Mục III Phần B hướng dẫn: “Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm 1 Mục này là 10% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế”.
Căn cứ các hướng dẫn trên thì trường hợp đến tháng 7/2011 Công ty TNHH TM-DV-SX Cát Nam mới nộp tờ khai quyết toán thuế tài nguyên của năm 2009 và 2010, như vậy Công ty đã nộp hồ sơ khai quyết toán năm chậm sau 90 (chín mươi) ngày so với thời gian quy định và thuộc hành vi vi phạm nhiều lần trong lĩnh vực thuế. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã có tình tiết giảm nhẹ theo phạm vi điều chỉnh tại Điểm 2 Mục III Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC nêu trên.
Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Phước xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp của Công ty TNHH TM-DV-SX Cát Nam theo đúng hướng dẫn tại Điểm 2 Mục III Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS;
- Vụ VT-Hỗ trợ;
- Lưu: VT, KK.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?