VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3442/VPCP-QHQT
V/v uỷ quyền quyết định việc xuất cảnh của cán bộ, công chức

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại Giao;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1705CV/BNN/TCCB ngày 01 tháng 7 năm 2003) về việc uỷ quyền quyết định cử cán bộ, công chức đi nước ngoài, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại Giao và các Bộ, ngành liên quan sớm thống nhất phương án trình Thủ tướng xem xét, quyết định việc áp dụng khoản 3 Điều 15 Nghị định 05/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam đề giải quyết thống nhất việc uỷ quyền của các Bộ, trong việc cử và cho phép cán bộ công chức và nhân viên đi nước ngoài.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao