BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3444/BNN-KH
V/v đầu tư nâng cấp tỉnh lộ 665, tỉnh Gia Lai

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp Văn bản số 7244/VPCP-KTN ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia ý kiến về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai xin đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường tỉnh lộ 665 kết hợp làm đường thi công quản lý vận hành công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr, huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai; Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

- Dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư nhằm mục tiêu phát triển vùng trọng điểm nông nghiệp khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai, Đăc Lăc, góp phần giải quyết vấn đề lương thực và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biên giới Tây Nam. Dự án đầu tư được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 2954 QĐ/BNN-XD ngày 27/10/2005 với Tổng mức đầu tư 1.263,588 tỷ đồng. Theo Quyết định 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Công trình thuộc danh mục được đầu tư bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ. Hiện nay, Chủ đầu tư đã tổ chức đấu thầu và lựa chọn được Nhà thầu thi công đập đất chính; Bộ Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai chuẩn bị thực hiện dự án để sớm khởi công Công trình đầu mối Hồ chứa nước Ia Mơr.

- Việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường tỉnh lộ 665 (trước đây là đường tỉnh lộ 675) làm đường thi công, kết hợp quản lý được xác định tại Quyết định số 2954 QĐ/BNN-XD ngày 27/10/2005 với kinh phí xây dựng ước tính tại thời điểm năm 2005 là 18.813.612 đồng. Theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật của Tư vấn thiết kế, đoạn đường tỉnh lộ 665 từ Quốc lộ 14 tính đến đầu mối hồ chứa nước Ia Mơr dài 57.947m, kinh phí đầu tư tại thời điểm năm 2010 khoảng 274,236 tỷ đồng, tăng 255,423 tỷ đồng so với kinh phí xây dựng đã được duyệt năm 2005.

- Hệ thống đường quốc lộ, tỉnh lộ được Chính phủ giao ngành Giao thông trực tiếp đầu tư, ngành Nông nghiệp và PTNT chỉ đầu tư các đường nối từ các đường trên vào công trình thuộc lĩnh vực Ngành đầu tư để làm đường thi công, sau nâng cấp thành đường quản lý công trình. Tuy vậy, đường tỉnh lộ 665 là tuyến đường duy nhất nối hệ thống giao thông từ Quốc lộ 14 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến công trình đầu mối hồ chứa nước Ia Mơr. Hiện trạng tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, nếu không được đầu tư nâng cấp, sửa chữa sẽ không đáp ứng được yêu cầu vận chuyển vật liệu, vật tư phục vụ thi công Công trình.

Với mục tiêu đảm bảo tuyến đường đồng bộ, vừa phục vụ thi công vừa cải thiện giao thông góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới, Bộ Nông nghiệp và PTNT thống nhất với UBND tỉnh Gia Lai kính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ để đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường tỉnh lộ 665. Kinh phí thực hiện sẽ được Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án Công trình Hồ chứa nước Ia Mơr.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ TC, KH&ĐT;
- UBND tỉnh Gia Lai;
- Cục QLXDCT;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng