VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
V/v: tổ chức Hội nghị quốc tế về Kinh tế học của đa dạng sinh học và các hệ sinh thái hướng tới nền kinh tế Xanh
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 1340/BNN-HTQT , ngày 18 tháng 5 năm 2011) về việc tổ chức Hội nghị quốc tế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý về nguyên tắc việc tổ chức Hội nghị quốc tế về Kinh tế học của đa dạng sinh học và các hệ sinh thái hướng tới nền Kinh tế Xanh với các nội dung được nêu tại công văn trên.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị an toàn và hiệu quả.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN,
các Vụ: TH,KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). Hoa 19
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc