ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3446/UBND-NC
V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

Tiền Giang, ngày 28 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị.

Thời gian qua, được sựquan tâm lãnhđạo, chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, sự phối hợp thực hiện của cáccơ quan, tổ chức, cá nhân, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địabàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhànước và công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật vềphòng cháy, chữa cháy được tăng cường; phong trào toàn dân tham gia phòng cháy,chữa cháy được đẩy mạnh, phát triển sâu rộng; lực lượng Cảnh sát phòng cháy,chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từng bước được kiện toàn và đầu tư cơ sở, vậtchất, trang thiết bị, phương tiện. Qua đó, khi có cháy xảy ra đã kịp thời cứuchữa, ngăn chặn không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọngvề người và tài sản; góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xãhội của đất nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Tuy nhiên, bên cạnh nhữngkết quả đạt được, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ còn một số hạn chế, tìnhhình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng cả về số vụ và thiệt hại. Nguyên nhân chủ yếu là do một số tổchức, doanh nghiệp và người dân chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọngcủa công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hànhpháp luật về phòng cháy, chữa cháy ở một số địa phương chưa thật sự quyết liệt,triệt để; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chưa thực hiện nghiêm các quy địnhpháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Để chủ động phòng ngừa,giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ, nhất là các vụ cháy, nổ lớn, gâythiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và thực hiện nghiêm Công điện số 967/CĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cườngcông tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thành, thị tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công táctuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, các biện pháp phòng cháy, chữa cháyđến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và ngườiđứng đầu cơ sở trọng điểm về cháy, nổ.

Sở Thông tin và Truyềnthông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và đề nghị Báo Ấp Bắc tăng thờilượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòngcháy, chữa cháy, các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người, biện pháp khắcphục vi phạm về phòng cháy, chữa cháy để các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dânbiết, tự giác thực hiện; công khai phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, cácvi phạm nghiêm trọng về phòng cháy, chữa cháy của các cơ sở, cá nhân có liênquan trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa chung.

2. Công an tỉnh chủ trì,phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường điều tra, xử lý các hành vi viphạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Đối với những cơ sở vi phạm nghiêmtrọng, gây mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy phải kiên quyết tạm đình chỉhoặc đình chỉ hoạt động; những vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người,tài sản do thiếu tinh thần trách nhiệm và những trường hợp vi phạm khác có dấuhiệu tội phạm phải khởi tố điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của phápluật.

3. Ban Chỉ đạo phòng cháy,chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các cấp thành lập đoàn kiểm tra do đồng chíTrưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, tiến hành đợt tổng kiểm tra toàn diện côngtác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào các địabàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao, như các chợ, trung tâm thươngmại, cơ sở sản xuất lớn và các loại hình thuộc ngành, nghề kinh doanh có điềukiện về an ninh, trật tự… kịp thời phát hiện những vi phạm, thiếu sót về phòngcháy và làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở để xảy ra cácvi phạm; kiên quyết yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sótvề phòng cháy, chữa cháy. Đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, mất antoàn về phòng cháy, chữa cháy thì ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính theoquy định phải tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động và công bố công khai; cácvăn bản kiến nghị khắc phục vi phạm, thiếu sót về phòng cháy phải chỉ rõ tráchnhiệm pháp lý đối với cá nhân có liên quan nếu để xảy ra cháy. Chấm dứt tìnhtrạng kiến nghị nhưng không phúc tra, đôn đốc khắc phục dẫn đến xảy ra cháy gâythiệt hại không có cá nhân chịu trách nhiệm. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các cơsở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có các khu dân cư tậptrung nhiều nguy hiểm về cháy, nổ tăng cường công tác tự kiểm tra, bố trí lựclượng tuần tra canh gác, nhất là thời gian ngoài giờ hành chính và ban đêm nhằmphát hiện và xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ xảy ra.

Thời gian tổng kiểm tratừ nay đến ngày 30/8/2014. Kết thúc đợt tổng kiểm tra, các Đoàn kiểmtra báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh).Giao Công an tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnhtrước ngày 10/9/2014 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

4. Các sở, ban, ngành, đoànthể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tăng cường công tác đảm bảo antoàn phòng cháy, chữa cháy. Khi có cháy, nổ xảy ra phải khẩn trương huy độnglực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp, tích cực phối hợpchặt chẽ với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để hạnchế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy, nổ gây ra; sớm khắc phục hậuquả, ổn định tình hình và định hướng thông tin dư luận không để đưa tin sailệch về bản chất vụ việc hoặc bị các đối tượngxấu lợi dụng kích động khiếu kiện đông người gây ảnh hưởng xấu đến tình hình anninh, trật tự.

5. Tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án quy hoạchtổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứunạn, cứu hộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 44/2012/QĐ-TTgngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứunạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

6. Công an tỉnh, Ủy bannhân dân các huyện, thành, thị tăng cường kiểm tra, cải tạo, nâng cấp, sửa chữahệ thống trụ nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo phục vụ công tác chữacháy khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

7. Công an tỉnh khẩn trươngđề xuất thành lập Đội cứu nạn, cứu hộ và Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháyphía Tây thành phố Mỹ Tho (Khu công nghiệp Mỹ Tho), đảm bảo hoàn thành nhiệm vụtrong tình hình mới.

8. Sở Tài chính, Sở Kếhoạch và Đầu tư phối hợp với Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhcân đối, đảm bảo ngân sách hàng năm phục vụ việc đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sởhạ tầng, giao thông và xây dựng doanh trại, mua sắm trang thiết bị cần thiếtphục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định củaLuật Phòng cháy chữa cháy.

9. Công an tỉnh chủ trì,phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việctriển khai thực hiện các nội dung Công văn này; kịp thời báo cáo về Ủy ban nhândân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Yêu cầu Thủ trưởng cácsở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thịtổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa