VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------------
Số: 3446/VPCP-KGVX
V/v: Đề án trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc (công văn số 14/TTr-UBDT ngày 21 tháng 4 năm 2011), ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 4620/BVHTTDL-VHDT ngày 29 tháng 12 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 17779/BTC-HCSN ngày 28 tháng 12 năm 2010) về việc Đề án trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:
Đồng ý nội dung Đề án trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam; giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt đề án theo thẩm quyền và phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan để triển khai thực hiện theo đúng nội dung được phê duyệt; cần cân nhắc tổ chức vào thời điểm thích hợp; kinh phí thực hiện do các Bộ, ngành, địa phương bố trí trong dự toán ngân sách năm 2011 đã được giao và huy động các nguồn xã hội hóa để thực hiện.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban Dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, TT&TT;
- Ban TGTW;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), DVT 26
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Hữu Vũ