BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3449/TCHQ-TXNK
V/v giải quyết truy thu thuế đối với mặt hàng Bồn rửa chén bằng thép không gỉ

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1755/HQHCM-TXNK ngày 13/6/2012 của CụcHải quan Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo việc truy thu thuế trong quá trình kiểmtra sau thông quan đối với mặt hàng bồn rửa chén bằng thép không gỉ của 2 Doanhnghiệp là Công ty TNHH T.D & Các con và Công ty TNHH Thiết bị Nhà Bếp BáchHợp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc phân loại mặt hàng này, Tổng cục Hải quan đã có côngvăn số 6445/TCHQ-GSQL ngày 17/12/2003 và số 4008/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2011 hướngdẫn phân loại mặt hàng chậu rửa bằng thép không gỉ. Theo đó, mặt hàng trên đượcphân loại vào nhóm 73.24, mã số cụ thể căn cứ theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãihiện hành tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh làm rõ nội dungbáo cáo nêu tại công văn số 1755/HQHCM-TXNK ngày 13/6/2012:

1. Mâu thuẫn về thời gian, cụ thể như sau:

- Ngày 15/03/2008, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh ra Quyết địnhsố 500/QĐ-HQTP /HT-KV1 hoàn trả số tiền thuế Doanh nghiệp đã nộp thuộc tờ khaisố 628/NKD /KV1 ngày 04/01/2008.

- Sau đó từ năm 2001 đến nay, Doanh nghiệp nhập khẩu 01 tờkhai mặt hàng "Chậu rửa chén bằng thép không gỉ", khai báo mã số hànghóa 7323.93.10.00 và được Hải quan chấp nhận.

2. Cần làm rõ trách nhiệm của cá nhân, đơn vị có liên quantrong việc không thực hiện đúng nội dung hướng dẫn tại 02 công văn nêu trên củaTổng cục Hải quan. Sau đó xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, đơn vịliên quan

Về kiến nghị không truy thu đối với những trường hợp nêu tạicông văn trên của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh vượt quá thẩm quyền củaTổng cục Hải quan. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đối chiếuvới các quy định hiện hành để xử lý theo quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường