BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3449/TM-KHĐT
V/v NK tại chỗ và tái xuất tại chỗ dụng cụ thi công

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2004

Kính gửi:

- Tổng công ty Điện lực Việt Nam
- Ban quản lý Dự án Nhiệt điện 1

Trả lời đề nghị của Ban quản lý Dự án Nhiệt điện 1 tại công văn số 433/EVN-ANĐ1 -VTTB ngày 29 tháng 6 năm 2004 về gia hạn nhập khẩu tại chỗ và nhập khẩu tại chỗ dụng cụ thi công;

Xét đề nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam tại văn bản số 3347/CV-EVN-CT &XNK ngày 13 tháng 7 năm 2004 về việc gia hạn nhập khẩu tại chỗ và nhập khẩu tại chỗ dụng cụ thi công;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Gia hạn đến 31 tháng 12 năm 2004 hiện lực nhập khẩu cọc ván cừ tại văn bản số 2557TM-ĐT ngày 4 tháng 7 năm 2002 để Ban quản lý Dự án hoàn tất thủ tục thanh khoản với Cơ quan Hải quan.

2. Tổng công ty Điện lực Việt Nam (Ban quản lý Dự án Nhiệt điện 1 - Ban quản lý Dự án Phả Lại 2), theo sự uỷ nhiệm của nhà thầu Huynhdai Engineering & Coustrution, được nhập khẩu tại chỗ dụng cụ, máy móc, thiết bị phục vụ thi công dự án Phả Lại 2 (danh mục chi tiết kèm theo).

Việc nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

Văn bản có hiệu lực đến 31/12/2004.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh