BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 345/BXD-KTQH
V/v Trả lời công văn số 27/CV-CT ngày 16/01/2009 của Cty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư vàPhát triển Nông nghiệp Hà Nội

Phúc đáp công văn số 27/VC-CT ngày 16/01/2009 của Công tyTNHH Nhà nước MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội đề nghị có ý kiến vềDự án Khu biệt thự nhà vườn phía Nam Khu đô thị Quốc Oai, thành phố Hà Nội; saukhi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Dự án Khu biệt thự nhà vườn phía Nam Khu đô thị Quốc Oaithuộc đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu biệt thự nhà vườn tại khu vựcphía Nam đô thị Quốc Oai (được UBND tỉnh Hà Tây cũ phê duyệt tại quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 21/11/2007) phù hợp với Quy hoạch chung Khu đô thị Quốc Oai(được UBND tỉnh Hà Tây cũ phê duyệt tại các quyết định số 410/QĐ-UBND ngày15/3/2006 và số 2052/QĐ-UBND ngày 27/11/2006).

Khu biệt thự nhà vườn tại khu vực phía Nam đô thị Quốc Oainằm trong danh sách các đồ án quy hoạch được tiếp tục triển khai tiếp tại côngvăn số 26/BXD-KTQH ngày 29/7/2008 của Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủvề kết quả kiểm tra, rà soát các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư trong phạm vi mởrộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội.

2. Căn cứ văn bản số 240/TB-VPCP ngày 05/9/2008 của Vănphòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát cácđồ án quy hoạch, dự án đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội mở rộng; đề nghị Chủ đầutư liên hệ với các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội và huyện Quốc Oai đểđược hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ, tiếp tục thực hiện theo đúng các quy định hiệnhành. Việc triển khai đầu tư xây dựng của dự án phải đảm bảo tuân thủ đúng cácchỉ tiêu quy hoạch được duyệt và khớp nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với cácdự án xung quanh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Quý công ty biết vàthực hiện.

Nơi nhận:
 - Như trên;
- Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội;
- Lưu VP, Vụ KTQH (NHL- 02).


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính