TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 345/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: BộCông Thương (Vụ Chính sách thương mại đa biên).

Phúcđáp công văn số 3579/BCT-ĐB đề ngày 24/4/2013 của quý Vụ về việc xác minh thôngtin và góp ý lời văn đối với vụ việc liên quan đến giấy chứng nhận xuất xứ,chuẩn bị cho Hội nghị CCA-11, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến nhưsau:

Đốivới vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D do Malaysia cấp cho nhà xuất khẩu là Côngty Sumitomo Electric Wintec (M) Sdn. BHd và nhà nhập khẩu là Mitsuba M-TechViệt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã có công văn số 279/GSQL-TH ngày10/4/2013 hướng dẫn Cục Hải quan Đồng Nai xem xét chấp nhận trường hợp 05 C/Omẫu D theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D Malaysia tại côngthư số BPA(S)0.3:7:11 ngày 22/3/2013.

Vềvướng mắc liên quan đến Công ty Sindutch Cable Manufacturer Sdn. Bhd và Mục 25trong bảng tổng hợp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan không có dữ liệu về cáctrường hợp này. Đề nghị quý Vụ trao đổi với phía Malaysia để cung cấp thông tinbổ sung như bản sao C/O mẫu D liên quan, lý do yêu cầu hoàn thuế.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan thông báo để quý Vụ tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TH (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn