BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 345/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận đượccông văn số 49895/CT-TTr4 ngày 13/12/2013 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc vướngmắc xử lý thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.18 Mục IVPhần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008của Bộ Tài chính hướng dẫn: "2.18. Hoá đơn, chứng từ đối với tài sản gópvốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau:

…..

Cơ sở kinh doanh khôngphải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp :

- Nhận tiền bồi thườngvề đất, hỗ trợ về đất, tái định cư do bị thu hồi đất;

- Góp vốn bằng tài sảnđể thành lập doanh nghiệp;

- Điều chuyển tài sảngiữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp;

- Thu đòi người thứ 3của hoạt động bảo hiểm.

- Các khoản thu hộ khôngliên quan đến việc bán hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh."

Căn cứ theo hướng dẫnnêu trên, trường hợp Công ty CP Cơ điện lạnh Eresson góp vốn bằng tài sản đểthành lập Công ty TNHH MTV Bia Rượu Eresson không phải kê khai, nộp thuế GTGT.Tuy nhiên, theo trình bày của Cục Thuế TP Hà Nội, toàn bộ tài sản do Công ty CPCơ điện lạnh Eresson (Công ty mẹ) đưa sang góp vốn cho Công ty TNHH MTV BiaRượu Eresson (Công ty con) đều xuất hóa đơn có thuế GTGT. Công ty con đã hạchtoán số thuế này vào vốn chủ sở hữu, Công ty mẹ đã kê khai đầy đủ số thuế GTGTđầu ra của các hóa đơn tài sản mang đi góp vốn, Công ty mẹ là chủ sở hữu 100%số vốn góp của Công ty con. Căn cứ quy định và ý kiến của Cục Thuế TP Hà Nộinêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP Hà Nội nêutại công văn số 49895/CT-TTr4 ngày 13/12/2013, giao Cục Thuế TP Hà Nội hướngdẫn Công ty TNHH MTV Bia Rượu Eresson điều chỉnh giảm phần thuế GTGT đã hạchtoán vào vốn chủ sở hữu để xác định lại số vốn góp từ Công ty CP Cơ điện lạnhEresson.

Tổng cục Thuế thông báođể Cục Thuế TP Hà Nội biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ KK&KKT, PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn