THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 345/TTg-QHQT
V/v Điều chỉnh 02 Hiệp định cho Dự án PEDC do WB tài trợ

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xétđề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 928/NHNN-HTQT ngày 12tháng 02 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Đồng ý việc điều chỉnh Hiệp định Tín dụng Phát triển và Hiệp định viện trợkhông hoàn lại quỹ tín thác đa biên cho Dự án “Giáo dục Tiểu học cho trẻ em cóhoàn cảnh khó khăn (PEDC)” với các nội dung như kiến nghị của Ngân hàng Nhànước Việt Nam tại văn bản trên.

2.Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan liên quan:

-Bố trí vốn đối ứng đầy đủ và kịp thời đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án.

-Chuẩn bị kế hoạch chi tiết thực hiện dự án trong thời gian còn lại; tổ chứcgiám sát chặt chẽ trong quá trình triển khai đảm bảo thực hiện thành công cácmục tiêu của Dự án đã đề ra.

-Chỉ đạo Ban Quản lý dự án và nhà thầu tăng cường kiểm tra, giám sát và báo cáothường xuyên, đảm bảo Dự án được thực hiện theo đúng quy định hiện hành về quảnlý và sử dụng ODA.

3.Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục với WB cho việc điềuchỉnh 02 Hiệp định cho Dự án theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để báo cáo);
- Các PTTg: Phạm Gia Khiêm, Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm