VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 345/VPCP-CN
V/v thực hiện ý kiến TTgCP tại VB số 6055/VPCP-CN ngày 22/10/2007 về chủ trương xây dựng cảng biển tại Cái Mép hạ

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ven biển.

Xét đề nghị của Công ty cổ phầnDầu khí Vũng Tàu (công văn số 117. 07/CV-VP ngày 19 tháng 12 năm 2007) về việcthực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6055/VPCP-CN ngày 22 tháng 10 năm 2007, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đối với các dự án cảng biển đãđược Bộ Giao thông vận tải đề xuất cập nhật vào quy hoạch cảng biển quốc giatại các văn bản: số 5974/BGTVT-KHĐT ngày 19 tháng 9 năm 2007 và số 6588/BGTVT-KHĐT ngày 15 tháng 10 năm 2007, trong khi chờ Quy hoạch tổng thể hệthống cảng biển đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được phê duyệt, các địaphương căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6055/VPCP-CN ngày22 tháng 10 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ để thỏa thuận cho các nhà đầu tưthực hiện các dự án cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Ủy ban nhân dân các tỉnh và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ GTVT;
- Cty CP Dầu khí Vũng Tàu
(số 51 Đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu);

- VPCP: BTCN, các PCN:
Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, NN, NC, TH, ĐP, TTBC;
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (5b). 60

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng LÝ