BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3450/BXD-KTXD
V/v quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3448/SGTVT-KHTC ngày21/11/2014 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên đề nghị hướng dẫn quản lýthực hiện hợp đồng trọn gói. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựngthực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và phù hợp với quy định của pháp luậttương ứng với từng thời kỳ.

2. Theo quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồngtrong hoạt động xây dựng, hợp đồng trọn gói chỉ được điều chỉnh hợp đồng chonhững khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng đã ký. Cụ thể: đốivới hợp đồng thi công xây dựng là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiệntheo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thựchiện.

3. Việc điều chỉnh bổ sung khối lượng đối với hợpđồng trọn gói đã được quy định cụ thể tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 35Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạtđộng xây dựng; việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tạiNghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình.

Đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên nghiêncứu các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh