BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3450/TCHQ-TXNK
V/v xác định trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: CụcHải quan Bình Dương.

Tống cục Hải quan nhận được Công văn số 1312/HQBD-TXNK ngày 01/6/2012 của Cục Hải quan Bình Dương vướng mắc về việctính thuế nhập khẩu đối với hàng hóa máy móc, thiết bị tạm nhập – tái xuất củaCông ty Poster Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CPngày 13/8/2010 của Chính phủ thì máy móc, thiết bị tạm nhập-tái xuất khôngthuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Căn cứ khoản 9 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì: Máy móc, thiết bị, dụngcụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, táixuất (trừ trường họp đi thuê) để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dưng,lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất đã nộp thuế nhập khẩu, khi tái xuất rakhỏi Việt Nam hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phithuế quan hoặc tiếp tục xuất khẩu ra nước ngoài) sẽ được hoàn lại thuế nhậpkhẩu. Số tiền thuế nhập khẩu hoàn lại được xác định trên cơ sở giá trị còn lạicủa máy móc, thiết bị tính theo thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam.

- Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày16/3/2007 của Chính phủ, Thông tư số 205/2010/TT –BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tàichính hướng dẫn xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì trường hợpnhập khẩu theo hình thức tạm nhập - tái xuất để sản xuất sản phẩm tại Việt Namthì khi tạm nhập máy móc, thiết bị Công ty Poster Việt Nam phải nộp thuế nhậpkhẩu theo quy định. Nếu không phải trường hợp đi thuê thì khi tái xuất sẽ đượchoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của máy móc,thiết bị. Yêu cầu Cục Hải quan Bình Dương làm việc trục tiếp và đề nghị Công tyPoster Việt Nam xuất trình và cung cấp các chứng từ, tài liệu hợp pháp về trịgiá mua từ người cung cấp máy móc thiết bị (Công ty Apple Inc; Công ty PosterNhật Bản); giá trị máy móc, thiết bị của Công ty App1e Inc chỉ định Công tyPoster Việt Nam sử dụng; tỷ lệ % tổng giá trị máy móc thiếtt bị của Công tyApple Inc so với tổng sô vốn đầu tư cho Công ty Poster Việt Nam để khai báo trịgiá và tính thuế đối với máy móc, thiết bị tạm nhập theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan BìnhDương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK –Giá (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường