BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3450/TCT-CS
V/v vướng mắc quản lý thuế

Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên

Trảlời công văn số 1007/CT-THNVDT ngày 11-06-2010 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên vềvướng mắc quản lý thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Về việc xác định ngày nhận hồ sơ khai thuế qua đường bưu chính để xử lý vi phạmchậm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế:

Khoản1, 2 Điều 35 Luật quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 củaQuốc hội khoá 11 quy định: "1. Trường hợp hồ sơ khai thuế được nộp trựctiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ,ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ....

2.Trường hợp hồ sơ khai thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóngdấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế ".

Điểm5 Mục VII Phần A Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chínhquy định: "5. Ngày đã nộp hồ sơ thuế để tính thời hạn giải quyết côngviệc hành chính thuế là ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ hợp lệ, đầy đủ giấytờ văn bản đúng theo quy định".

Căncứ theo quy định trên, ngày nhận hồ sơ khai thuế (hợp lệ, đầy đủ) để tính thờihạn chậm nộp hồ sơ khai thuế so với quy định là ngày cơ quan thuế đóng dấu ghingày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

2.Về số lượng bán hoá đơn cho hộ kinh doanh thuộc diện ổn định thuế 6 tháng hoặc1 năm.

Điểm1.1 Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 20/10/2003 của Bộ Tài chính quy định:"Số lượng hoá đơn tổ chức, hộ kinh doanh được mua lần đầu không quá 2quyển".

Điểm3 Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 20/10/2003 của Bộ Tài chính quy định: "Sốlượng bán hoá đơn cho hộ kinh doanh thuộc diện ổn định thuế 6 tháng hoặc 1 nămmỗi lần 01 quyển."

Căncứ theo quy định trên, hộ kinh doanh thuộc diện ổn định thuế khi có nhu cầuđược mua mỗi lần 01 quyển hoá đơn.

3.Về khấu trừ thuế TNCN đối với tiền thưởng phối hợp.

-Tại điểm 1.2.7, khoản 1, mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày30/9/2008 của Bộ Tài chính quy định:

"Cáctổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thựchiện các dịch vụ mà không ký hợp đồng lao động như tiền nhuận bút; tiền dịchsách; tiền giảng dạy; tiền tham gia các Hiệp hội, Hội đồng quản trị, Hội đồngthành viên, Ban quản lý; tiền thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật; dịch vụvăn hoá; thể dục thể thao; các dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng, dịch vụ pháplý có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuếtrước khi trả cho cá nhân..."

-Tại Điều 5 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính quy định:

"Cáctổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá; tiền lương, tiềncông, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mứctrả thu nhập từ 500.000 đồng trở lên cho mỗi lần chi trả hoặc tổng giá trị hoahồng, tiền công dịch vụ thì phải khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cánhân theo hướng dẫn sau:

-áp dụng thống nhất một mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập chi trả, trừcác trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (nhưtiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số).

-Trường hợp cá nhân làm đại lý bán hàng hoá (kể cả đại lý bảo hiểm, đại lý xổsố) hoặc thực hiện các dịch vụ chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phảikhấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuếcủa cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (ví dụ cá nhân cóthu nhập không đến 48 triệu đồng/năm nếu độc thân hoặc dưới 67,2 triệu đồng/nămnếu có 01 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng hoặc dưới 86,4 triệuđồng/năm nếu có 02 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng,...) thì cá nhâncó thu nhập làm cam kết (theo Mẫu số 23/BCK-TNCN ban hành kèm theo Thông tưnày) gửi cơ quan chi trả thu nhập để cơ quan chi trả thu nhập làm căn cứ tạmthời chưa khấu trừ 10% thuế TNCN. Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhậpđơn vị chi trả thu nhập tạm thời không khấu trừ thuế những hết năm vẫn phảicung cấp danh sách để cơ quan thuế biết. Cá nhân làm cam kết phải chịu tráchnhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lýtheo quy định của Luật quản lý thuế."

Căncứ theo quy định trên, trường hợp cơ quan chi thưởng phối hợp trong cộng táccho các cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc cá nhân có ký hợp đồng lao độngdưới 03 tháng, nếu có tổng mức chi trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên thìcơ quan trả thu nhập phải thực hiện khấu trừ thuế. TNCN theo quy định. Trườnghợp cá nhân chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất thuộc đối tượng phải khấu trừthuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên thu nhập chi trả nhưng ước tính tổng mức thu nhậpchịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cánhân có thu nhập làm cam kết theo Mẫu số 23/BCK-TNCN gửi cơ quan trả thu nhậpđể cơ quan trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế TNCN.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Yên được biết ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai