BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3450 TCT/NV7
V/v C/S thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 1145/CT-NVT ngày 9 tháng 9 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Đắk Lắk hỏi về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Khoản 4, Điều 3 và Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 5 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định thì: Người sử dụng nhà của Nhà nước đang thuê nay được mua lại nhà thuộc sở hữu nhà nước trong các trường hợp thanh lý, hoá giá cho người đang thuê trước ngày 5 tháng 7 năm 1994 mà đã nộp đủ tiền theo quy định và đã được cấp giấy chứng nhân quyền sơ hữu nhà, nay chủ hộ xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở theo quy định mới thì diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà trước kia không phải nộp tiền sử dụng đất. Đối với diện tích đất còn lại trong khuôn viên nhà hoá giá nằm trong hạn mức đất ở do UBND tỉnh quy định thì phải nộp 40% tiền sử dụng đất và khi nộp đủ số tiền sử dụng đất 1 lần trong thời gian thông báo của cơ quan thuế thì cũng được xét giảm 20% số tiền sử dụng đất phải nộp.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đắk Lắk biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương