BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3451/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2009 tại TP Cần Thơ.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: CácSở Giáo dục và Đào tạo.

Thựchiện kế hoạch năm 2009 và theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ tạicuộc họp thường trực của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải Điền kinh học sinh phổthông toàn quốc năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo thay đổi thời giantổ chức giải như sau:

-Thời gian: Từ ngày 13/7 đến hết ngày 20/7/2009

+Ngày 13/7/2009 (Thứ hai): - Đón tiếp,bố trí chỗ ăn, nghỉ cho các đoàn tại Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ, 39 đường3/2 – Thành phố Cần Thơ. Điện thoại liên hệ: 0710.3731862; 0913715325 (đồng chíTrần Tường Thắng, Chuyên viên Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT Cần Thơ)

+Ngày 14/7/2009 (Thứ ba): từ 8h30 đến16h30 làm thủ tục kiểm tra nhân sự, làm thẻ cho các đoàn tham dự giải tại SởGiáo dục và Đào tạo Cần Thơ.

+Ngày 15/7/2009 (Thứ tư): 9h00 họpTrưởng đoàn, huấn luyện viên tại Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ.

+Ngày 16/7/2009 (Thứ năm): 7h30 Khaimạc giải và triển khai thi đấu theo lịch.

Mọiquy định khác thực hiện theo Điều lệ của giải đã được ban hành.

Đểgóp phần vào thành công chung của Hội thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cácsở giáo dục và đào tạo quan tâm, phối hợp, chỉ đạo và tạo điều kiện tốt nhấtcho các cơ sở, bộ phận trực thuộc có liên quan xây dựng kế hoạch, tích cựcchuẩn bị, tuyển chọn và thành lập đoàn vận động viên sẵn sàng tham gia giải lầnnày.

Địachỉ liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 ĐạiCồ Việt, Hà Nội. Điện thoại và Fax: 04.38684485/ 04.38694983.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- TCTDTT, Bộ VH TT DL (để phối hợp);
- Liên đoàn ĐKVN (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển