BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3451/BXD-KTXD
V/v áp dụng định mức sử dụng bột bả Joton.

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Côngty Cổ phần DIC số 4

Bộ Xây dựng nhận được vănbản số 216/DIC số 4 ngày 24/11/2014 của Công ty Cổ phần DIC số 4 về việc ápdụng định mức sử dụng bột bả Joton. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Hợp đồng số 08/2013/HĐXDngày 29/11/2013 ký giữa Cục thuế tỉnh Long An và Công ty Cổ phần DIC số 4 làhợp đồng theo đơn giá cố định.

1. Tại khoản 3.3 và 3.4,Điều 16 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫnlập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “ Chủ đầu tưquyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điềuchỉnh, xây dựng mới để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp sử dụng cácđịnh mức được điều chỉnh hoặc xây dựng mới nói trên để lập đơn giá xây dựngtrong các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng hình thức chỉ địnhthầu, thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyếtđịnh”.

2. Tại khoản 3 Điều 17Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập vàquản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “ Chủ đầu tư và tổ chứctư vấn căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụthể của công trình và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựngtổng hợp theo hướng dẫn tại Phụ lục số 6 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD để tổchức lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp làm cơ sở xác địnhtổng mức đầu tư, dự toán công trình”.

3. Về nguyên tắc, chủ đầutư có thể sử dụng định mức công bố của nhà sản xuất để quyết định việc áp dụngcho công trình, chịu trách nhiệm về quyết định của mình;

4. Theo Khoản 8.1 Điều 8Hợp đồng số 08/2013/HĐXD ngày 29/11/2013: “Tổng giá trị hợp đồng là42.605.633.192 đồng. Trong đó: 42.605.633.192 = 42.011.290.414 + 594.342.778(42.011.290.414 là tổng giá trị gói thầu trúng thầu sau giảm giá và hiệu chỉnhsai lệch kết quả đấu thầu; 594.342.778 đồng là giá trị phát sinh do thay đổichủng loại sơn và bột trét)”.

5. Theo các quy định tạimục 1, mục 2, mục 3 và mục 4 nêu trên, căn cứ biện pháp thi công tại côngtrình, quy trình công nghệ thi công; chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và nhà thầu tổchức theo dõi mức tiêu hao thực tế tại công trường để điều chỉnh cho phù hợp.

Công ty Cổ phần DIC số 4căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theoquy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (TH8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh