BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------

Số: 3451/TCT-CS

V/v: khai, nộp thuế của nhà thầu nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

Trả lời công văn số 4308/CT-TTHT ngày 24/8/2012 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc khai nộp thuế của nhà thầu nước ngoài do hồ sơ không có hợp đồng cụ thể nên Tổng cục Thuế có ý kiến về mặt nguyên tắc như sau:

Tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế GTGT thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài:

“- Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu."

Trường họp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiên cho Nhà thầu nước ngoài

Căn cứ quy định trên, trường họp Nhà thầu nước ngoài (NTNN) nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu ký hợp đồng nhà thầu với bên Việt Nam tại hợp đồng có quy định bên Việt Nam chi trả một khoản tiền tạm ứng theo tỷ lệ % giá trị hợp đồng cho NTNN thì bên Việt Nam có trách nhiệm khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN thay cho NTNN đối với sổ tiền tạm ứng này và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu. Trường hợp bên Việt Nam tạm ứng cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh tạm ứng tiền cho Nhà thầu nước ngoài.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kon Tum biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, KK&KTT(TCT);
-Website TCT
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn