BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 3452/TC /TCHQ
V/v di chuyển và thành lập Điểm thông quan nội địa (ICD)

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2005

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Bộ Tài chính nhận được công văn số 534/UB-KT ngày 7/2/2005của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội về việc di chuyển Điểm thông quan nội địa (ICD)tại phía Đông TP. Hà Nội và thành lập thêm Điểm thông quan nội địa (ICD) tại phíaTây TP. Hà Nội. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc di chuyển Điểm thông quan nội địa (ICD) tại phía Đôngthành phố: Vấn đề này, Bộ Tài chính đã có ý kiến tại công văn số 15409/TC /TCHQngày 28/12/2004 gửi Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội.

2. Về việc thành lập thêm Điểm thông quan nội địa (ICD) tạiphía Tây thành phố:

Hiện nay, tại địa bàn TP. Hà Nội ngoài Điểm thông quan nội địa(ICD) Gia Thuỵ, huyện Gia Lâm, theo đề nghị của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, Bộ Tàichính đã có quyết định thành lập 03 Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu(01 Địa điểm tại Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, 01 Địa điểm tại số78 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng và 01 Địa điểm tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm), mặc dù,chế độ quản lý hải quan đối với Điểm thông quan nội địa (ICD) và Địa điểm làmthủ tục hải quan ngoài cửa khẩu về cơ bản là giống nhau. Bộ Tài chính đồng ý vớichủ trương của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội về việc qui hoạch phát triển Điểm thôngquan nội địa (ICD) tại phía Tây thành phố để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tếtrên địa bàn TP. Hà Nội. Tuy nhiên, việc cho phép nâng cấp Địa điểm làm thủ tụchải quan ngoài cửa khẩu Mỹ Đình thành Điểm thông quan nội địa (ICD) Mỹ Đìnhtheo đề nghị của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội có liên quan đến qui hoạch chung vềcảng nội địa trong phạm vi cả nước cũng như từng khu vực cần có ý kiến của BộGiao thông vận tải.

Bộ Tài chính trả lời để Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội được biếtđể làm các thủ tục thành lập Điểm thông báo nội địa (ICD) Mỹ Đình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải (để phối hợp)
- Lưu VP(HC, TH), TCHQ (VT, GSQL)

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung