BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
V/v: Giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội
Trả lời Công văn số 9018/CT-QLĐ ngày 01/04/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại Điều 2 Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế quy định:
"Điều 2. Điều kiện để được giảm tiền thuê đất.
1. Sử dụng đất thuê đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật đất đai.
2. Có số tiền thuê đất xác định lại theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ tăng từ 2 lần trở lên so với tiền thuê đất phải nộp năm 2010 (với cùng mục đích sử dụng đất thuê và diện tích tính thu tiền thuê đất)".
- Tại điểm 1.1 Công văn số 17969/BTC-QLCS ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn:
"Đối với các tổ chức kinh tế sử dụng đất đang thuê vào mục đích kinh doanh hỗn hợp (vừa kinh doanh dịch vụ, thương mại, vừa sản xuất) thì việc xác định diện tích đất dùng vào mục đích sản xuất được thực hiện như sau:
Trường hợp trong diện tích đất thuê tính thu tiền thuê đất tách riêng được phần diện tích đất sử dụng cho mục đích sản xuất thì tổ chức kinh tế được giảm tiền thuê đất của phần diện tích này theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg và hướng dẫn tại Công văn này".

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

Căn cứ các quy định trên thì:
Trường hợp Công ty cổ phần In và Thương mại Thống nhất được Nhà nước cho thuê đất để làm Văn phòng làm việc theo Quyết định số 1299/QĐ-UB ngày 16/03/2006 của UBND thành phố Hà Nội. Nếu từ năm 2011 công ty phải xác định lại đơn giá thuê đất theo Nghị định số 121/2010/NĐ-CP của Chính phủ và số tiền thuê đất xác định lại tăng từ 2 lần trở lên so với tiền thuê đất phải nộp năm 2010, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội: Công ty cổ phần In và Thương mại Thống nhất chỉ được xem xét giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với phần diện tích sử dụng làm văn phòng làm việc và sản xuất. Cách xác định diện tích được xét giảm tiền thuê đất, thủ tục và quy trình xét giảm thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 17969/BTC-QLCS ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vục CST, cục QLCS-BTC;
- Vụ PC-TCT (01b);
- Lưu: VT, CS (02b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?