ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3453/UBND-VX
V/v bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Sở, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình s 2022/TTr-SNV ngày 09 tháng 6 năm2015 về bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức, Ủy ban nhân dân Thành phốcó ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Để đảm bảo quyền lợi của công chức, trong thời gian chờ Bộ Nội vụ có vănbản hướng dẫn về việc bổ nhiệm ngạch công chức đối với các trường hợp chưa cóchứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch tuyển dụng,Ủy ban nhân dân Thành ph đồngý giải quyết các trường hợp chưa đủđiều kiện được bổ nhiệm ngạch công chức do thiếu chứng chỉ quản lý nhà nướctheo tiêu chuẩn ngạch được hưởng 100% mức lương của ngạch tuyển dụng, đồng thờiđược hưởng chế độ phụ cấp công vụ theo quy định.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thườngxuyên mở các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch và có văn bảntriển khai các Sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện cửngười được tuyển dụng vào công chức tham gia khóa học để đủ điều kiện được bổnhiệm ngạch công chức./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTUB: CT, các PCT;
- Sở Nội vụ (2b);
-
VPUB: CVP, các PVP;
-
Phòng VX, TH-KH, TC;
-
Lưu: VT,(VX-VN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận