BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3454/BXD-KTXD
V/v: Áp dụng hệ số phụ cấp khu vực để lập dự toán xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Ban QLDA giảm nghèo nhanh & bền vững - UBND huyện Đakrông

Bộ Xây dựng nhận được vănbản số 09/CV-HT ngày 10/12/2014 của Ban QLDA giảm nghèo nhanh & bền vững - UBNDhuyện Đakrông về việc hướng dẫn áp dụng hệ số phụ cấp khu vực để lập dự toánxây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 15Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình thì giá nhân công xây dựng được xác định trên cơ sởtính đúng, tính đủ tiền lương nhân công và phù hợp với mặt bằng thị trường laođộng phổ biến của từng khu vực, tỉnh theo ngành nghề cần sử dụng.

Phụ cấp khu vực là khoảnphụ cấp phản ánh tính chất địa lý của các vùng, miền, cụ thể ở đây là từng xã,huyện... trên khắp cả nước. Việc áp dụng mức phụ cấp khu vực trong đơn giá nhâncông làm căn cứ lập dự toán xây dựng công trình căn cứ quy định tại Thông tư liêntịch số 11/2005/TTLT-BNV- BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của liên tịch Bộ Nộivụ, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban dân tộc hướngdẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực. Đối với trường hợp nêu tại văn bản số09/CV-HT thì việc áp dụng thống nhất hệ số phụ cấp khu vực tại nơi đặt côngtrình cho công việc khảo sát của cả hai hạng mục công trình là phù hợp.

Ban QLDA giảm nghèo nhanh& bền vững - UBND huyện Đakrông căn cứ hướng dẫn nêu trên tổ chức thực hiệnviệc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Lan5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Bùi Phạm Khánh