BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3455/BTP-HTQTCT
V/v triển khai Nghị định số 24/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày28/3/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thihành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đìnhcó yếu tố nước ngoài, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2013 (thay thế Nghịđịnh số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình cóyếu tố nước ngoài và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP).

Nghịđịnh đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục giải quyết các việc về hôn nhân vàgia đình có yếu tố nước ngoài (bao gồm: đăng ký kết hôn; nhận cha, mẹ, con cóyếu tố nước ngoài; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Namcư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩmquyền của nước ngoài ở nước ngoài; công nhận việc kết hôn của công dân Việt Namđã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; ghi vào sổ hộ tịchviệc nhận cha mẹ con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan cóthẩm quyền của nước ngoài; tổ chức và hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và giađình có yếu tố nước ngoài). Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thi hành Nghị định; chỉ đạo Sở Tưpháp thực hiện một số biện pháp nhằm lành mạnh hóa quan hệ hôn nhân có yếu tốnước ngoài như sau:

- Tổchức triển khai, tuyên truyền về Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ;

- Lựachọn, bố trí cán bộ có đủ năng lực và trình độ chuyên môn đảm nhận công tác hộtịch theo Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ;

+Thực hiện nghiêm túc quy định về phỏng vấn hai bên nam, nữ kết hôn, bảo đảmhiệu quả, tránh hình thức;

+Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đìnhcó yếu tố nước ngoài trên địa bàn;

+Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh quản lý tốt các Trung tâm tư vấn, hỗtrợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên địa bàn.

Hiệnnay, Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành mộtsố Điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP trong đó có quy định về một số biểu mẫuhộ tịch sử dụng trong việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài, đăng ký hoạtđộng của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoàitheo quy định của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP Trong thời gian Thông tư này chưađược ban hành, đề nghị các địa phương tiếp tục sử dụng biểu mẫu ban hành kèmtheo Thông tư 08.a/ 2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 và Thông tư số 05/2012/TT-BTPngày 23/5/2012 để giải quyết các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài,đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tốnước ngoài theo quy định của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP cho đến khi có hướngdẫn mới của Bộ Tư pháp. Cụ thể như sau:

- Tờkhai đăng ký kết hôn: sử dụng biểu mẫu TP/HT-2010-KH, 1 ban hành kèm theo Thôngtư 08.a/2010/TT-BTP ;

- Giấychứng nhận kết hôn (bản chính): sử dụng biểu mẫu TP/HT-2010- KH.2 ban hành kèmtheo Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ;

- Giấychứng nhận kết hôn (bản sao): sử dụng biểu mẫu TP/HT-2010- KH.2.a ban hành kèmtheo Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ;

- Tờkhai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: sử dụng biểu mẫu TP/HT-2010-XNHN. 1ban hành kèm theo Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ;

- Giấyxác nhận tình trạng hôn nhân: sử dụng biểu mẫu TP/HT-2010-XNHN.2 ban hành kèmtheo Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ;

- Tờkhai ghi vào sổ việc kết hôn: sử dụng biểu mẫu TP/HT-2012- TKGSHT ban hành kèmtheo Thông tư 05/2012/TT-BTP ;

- Giấyxác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch: sử dụng biểu mẫuTP/HT-2010-XNGC. 1 ban hành kèm theo Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ;

- Tờkhai đăng ký nhận cha, mẹ, con; sử dụng biểu mẫu TP/HTNNg-2010-CMC.1 ban hànhkèm theo Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ;

- Tờkhai đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ kết hôn: sử dụng biểu mẫuTP/HTNNg-2010-KH.3 ban hành kèm theo Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ;

- Giấyđăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ kết hôn: sử dụng biểu mẫuTP/HTNNg-2010-KH.5 ban hành kèm theo Thông tư 08.a/2010/TT-BTP .

Trongquá trình thực hiện, có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh ngay về Bộ Tư pháp để cóhướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Ngoại giao (để phối hợp);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, Cục HTQTCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng