BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3456/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Côngty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Phù Yên

Trả lời công văn số 29/CV-CTy ngày 27 tháng 7 năm2015 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Phù Yên về giảiquyết chế độ cho người lao động dôi dư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cóý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển,nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp thì các công ty nông,lâm nghiệp khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi theo quy định tại Nghị định số118/2014/NĐ-CP phải lập phương án sử dụng lao động phù hợp với phương án sảnxuất kinh doanh sau sắp xếp. Trường hợp trong quá trình sắp xếp có các cán bộ,công nhân viên của công ty không bố trí được việc làm thì được tiếp tục giải quyếttheo chế độ lao động dôi dư.

2. Ngày 22 tháng 7 năm 2015, Chính phủ đã ban hànhNghị định số 63/2015/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dưkhi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủsở hữu, theo đó người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có têntrong danh sách lao động thường xuyên của công ty thực hiện sắp xếp mà công tykhông bố trí được việc làm khi thực hiện sắp xếp thì được giải quyết theo chínhsách đối với người lao động dôi dư.

3. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế thì viênchức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủsở hữu dôi dư do sắp xếp lại công ty thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

Căn cứ các quy định và nội dung công văn số29/CV-CTy nêu trên, khi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệpPhù Yên thực hiện sắp xếp, đổi mới theo quy định tại Nghị định số118/2014/NĐ-CP nếu công ty đã tìm mọi biện pháp nhưng không bố trí được việclàm cho người lao động thì được áp dụng các quy định chính sách đối với ngườilao động dôi dư tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP để giải quyết chế độ thôi việcđối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Đối với viên chức quản lý của công ty không bố tríđược việc làm thì giải quyết theo chế độ tinh giản biên chế quy định tại Nghịđịnh số 108/2014/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Côngty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Phù Yên biết và thực hiện theođúng quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh