BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------------
V/v: tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng nước uống nhập khẩu từ Đài Loan có chứa chất DINP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Cục Điều tra chống buôn lậu.

Ngày 4/7/2011, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 5843/BCT-KV1 ngày 29/6/2011 của Bộ Công thương về việc thông báo mặt hàng nước uống Pro Sweat 600ML*24 do Công ty thực phẩm Uni-President Enterprise Corp Đài Loan sản xuất có sử dụng chất hóa dẻo làm đục DINP (chất gây nguy hại tới sức khỏe) được nhập khẩu vào Việt Nam. Để kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng có chứa DINP, Tổng cục Hải quan yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị khẩn trương triển khai một số nội dung sau:
- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hàng thực phẩm, đồ uống nhập khẩu có chứa chất hóa dẻo di-isononyl phthalate, DINP (còn gọi là chất tạo đục, nguyên liệu trong sản xuất đồ uống và thực phẩm), đặc biệt là mặt hàng nước uống Pro Sweat 600ML*24 do Công ty thực phẩm Uni-President Enterprise Corp Đài Loan sản xuất.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các lô hàng vi phạm đúng thẩm quyền quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Lưu: VT, ĐTCBL (2b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn