Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 3456/TCHQ-KTTT
NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÔNG BÁO
SỐ 99/TB-VPCP NGÀY 6/6/2002 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Các cục Hải quan tỉnh, thành phố

Căn cứ ý kiến chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ về vấn đề thực hiện chính sách nội địa hoá xe 2 bánhgắn máy tại Thông báo số 99/TB-VPCP ngày 6/6/2002 của Văn phòng Chính phủ. Ngày9/7/2002, Bộ Tài chính có Công văn số 7522 TC/TCT hướng dẫn thực hiện Thông báonêu trên. Để thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị triểnkhai ngay một số việc cụ thể như sau:

1. Thực hiện truy thu thuế nhập khẩu theo mức thuế suất thuếnhập khẩu 60% (sáu mươi phần trăm) đối với số bộ linh kiện xe 2 bánh gắn máy docác doanh nghiệp nhập khẩu mà không lắp ráp và bán cho đơn vị khác, "bántư cách pháp nhân" cho doanh nghiệp khác nhập khẩu bộ linh kiện xe 2 bánhgắn máy hoặc nhập khẩu bộ linh kiện xe 2 bánh gắn máy nhưng lắp ráp ngoài địađiểm đã được Bộ Công nghiệp xác định.

Yêu cầu các đơn vị kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ gốc các lôhàng nhập khẩu, tính và thu thuế theo mức thuế nhập khẩu 60% (sáu mươi phầntrăm) đối với bộ linh kiện nhập khẩu của các Doanh nghiệp sau:

- Công ty sản xuất nhập khẩu tiểu thủ công nghiệp miền trung(chi nhánh tại Hà Nội) đã nhập khẩu 136.300 bộ linh kiện xe 2 bánh gắn máynhưng không nhập kho và lắp ráp tại dây chuyền lấp ráp của Công ty.

- Công ty Điện máy - Xe đạp xe máy đã bán 18.500 bộ linhkiện xe 2 bánh gắn máy cho các đơn vị khác.

- Toàn bộ số linh kiện xe 2 bánh gắn máy do chi nhánh Côngty TNHH Bắc Sơn nhập khẩu nhưng không thực hiện lắp ráp tại địa điểm được BộCông nghiệp cho phép.

Đối với các trường hợp khác, nếu cơ quan quản lý nhà nướckiểm tra phát hiện doanh nghiệp có sai phạm, cơ quan Hải quan căn cứ vào đềnghị bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện truy thu thuế theoquy định tại Thông báo số 99/TB-VPCP ngày 6/6/2002 của Văn phòng Chính phủ.

2. Đối với các doanh nghiệp năm 2001 nhập khẩu bộ linh kiệnxe 2 bánh gắn máy vượt công suất đăng ký đã được các Bộ xác nhận trước ngày28/11/2000 (thông báo tại Công văn số 595/CV-CNCL ngày 22/2/2002 của Bộ Côngnghiệp, Tổng cục Hải quan đã kiểm tra, hướng dẫn tại Công văn số 1079/TCHQ-KTTT ngày 15/3/2002). Yêu cầu các đơn vị kiểm tra lại chính xác số lượng bộ linhkiện đã nhập khẩu vượt và thực hiện truy thu theo mức thuế suất thuế nhập khẩu60% (sáu mươi phần trăm) đối với số lượng bộ linh kiện đã nhập khẩu vượt này.

3. Thực hiện truy thu thuế nhập khẩu theo mức thuế suất thuếnhập khẩu 60% (sáu mươi phần trăm) đối với bộ linh liện xe 2 bánh gắn máy nhậpkhẩu có tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu nộp cho cơ quan Hải quan từ ngày1/10/2001 trở đi của các doanh nghiệp chỉ lắp ráp thuần tuý mà không sản xuấtphụ tùng chủ yếu. Danh sách các doanh nghiệp này đã được Bộ Công nghiệp thôngbáo tại Công văn số 5366/CV-CNCL ngày 17/12/2001 (Tổng cục Hải quan đã sao gửitại Công văn số 5775/TCHQ-VP ngày 21/12/2001)

4. Thực hiện thu thưế nhập khẩu theo mức thuế suất thuế nhậpkhẩu 60% (sáu mươi phần trăm) đối với toàn bộ linh kiện số lượng bộ linh kiệnxe 2 bánh gắn máy nhập khẩu không đúngkhai báo và tiến hành xử lý hành vi vi phạm pháp luật về Hải quan đối vớitrường hợp nhập khẩu bộ linh kiện xe 2 bánh gắn máy không đúng với khai báo hảiquan.

5. Các doanh nghiệp đã được Bộ Công nghiệp cho chuyển giaoviệc sản xuất, lắp ráp xe 2 bánh gắn máy cho doanh nghiệp khác thì các Công ty nhận chuyển giao là các Côngty chịu trách nhiệm nộp thuế nhập khẩu nếu Công ty thuộc các trường hợp vi phạmnêu trên. (Công ty LISOHAKA nhận chuyển giao từ Công ty xe đạp, xe máy TháiBình; công ty Nam Thịnh nhận chuyển giao từ công ty dịch vụ tổng hợp Sài gòn;Công ty TNHH xe và máy (FMC) là Công ty được thành lập từ 2 Công ty cổ phần sảnxuất kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu Quận 1 liên doanh với Công ty TNHHsản xuất thương mại và xuất nhập khẩu May Mắn).

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải truy thu thuế nhậpkhẩu theo mức thuế suất thuế nhập khẩu 60% (sáu mươi phần trăm) trong cáctrường hợp nêu trên chỉ được tiếp tục nhập khẩu bộ linh kiện xe 2 bánh gắn máytrong năm 2002 sau khi đã nộp đủ số thuế truy thu theo thông báo của cơ quanHải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, triển khaithực hiện khẩn trương và tổng hợp báo cáo Tổng cục kết quả truy thu đối vớitừng trường hợp cụ thể (gửi kèm Công văn 7522/TC-TCT ngày 9/7/2002 của Bộ Tàichính).