VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3456/VPCP-KNTN
V/v xử lý sau thanh tra tại Tập đoàn Vinashin

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

 

Xét báo cáo của Thanh tra Chínhphủ tại Văn bản số 882/KL-TTCP ngày 20 tháng 4 năm 2011 về kết luận thanh traviệc chấp hành chính sách, pháp luật tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam(Vinashin) và sau khi Thường trực Chính phủ xem xét cho ý kiến; Thủ tướngNguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

1. Đồng ý với kết luận và kiếnnghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 882/KL-TTCP ngày 20 tháng 4 năm2011 về kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Tập đoànVinashin. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoànVinashin, các Bộ, ngành liên quan, theo chức năng nhiệm vụ của mình tổ chứcthực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưchủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan trong quý 3 năm2011 tổng kết việc thí điểm thành lập các Tập đoàn kinh tế Nhà nước, đề xuấthoàn thiện cơ chế quản lý phù hợp (trong đó có việc thực hiện quyền quản lý Nhànước, quyền của chủ sở hữu) nhằm khắc phục những sơ hở, hạn chế, yếu kém trongquản lý và hoạt động của các Tập đoàn kinh tế Nhà nước.

3. Giao Bộ Tài chính chủ trì,phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá đúng giá trị tài sản thựctế hiện có và dư nợ phải thanh toán của Tập đoàn Vinashin; kiểm soát chặt chẽviệc cơ cấu vốn mà Tập đoàn Vinashin đã đầu tư vào các lĩnh vực không trực tiếpgắn kết với lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn; nghiên cứu trình Chính phủ, Thủtướng Chính phủ ban hành trong quý 3 năm 2011 cơ chế xử lý tái cơ cấu tàichính, giảm thiểu tổn thất về tài sản, tiền vốn của Nhà nước khi thực hiện việcthoái vốn, chuyển nhượng dự án. Đồng thời, có cơ chế xử lý nguồn tài chính đểTập đoàn tái cơ cấu thành công theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chínhphủ.

4. Giao Ngân hàng Nhà nước ViệtNam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạtđộng "cấp tín dụng" không phù hợp quy định pháp luật của các Công tymẹ, Công ty Tài chính trong các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước nhằm tăng cườngtính minh bạch, an toàn và hiệu quả của các nguồn vốn.

5. Yêu cầu Chủ tịch Hội đồngquản trị, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Vinashin theo thẩm quyền và phân cấpquản lý thực hiện và chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ;tiến hành kiểm điểm và chỉ đạo việc kiểm điểm nghiêm túc, có hình thức xử lý cụthể đối với tập thể, cá nhân có sai phạm được nêu trong Kết luận thanh tra.Đồng thời, khẩn trương ban hành các Quy chế quản lý; đề xuất kịp thời, cụ thểvới cơ quan chức năng để xử lý những vướng mắc, bất cập trong cơ chế hạch toán,tài chính giữa Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

6. Tập đoàn Dầu khí Quốc giaViệt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chỉ đạo thực hiện các nội dung nêutrong Kết luận thanh tra liên quan đến các đơn vị, cá nhân và dự án được bàngiao từ Tập đoàn Vinashin theo quyết định tái cơ cấu của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thanh tra Chính phủ chuyểnhồ sơ các vụ việc nêu tại Mục 5 Phần kiến nghị các biện pháp xử lý đến Bộ Côngan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báođến các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ