VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3456/VPCP-KTN
V/v Dự án đầu tư & xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xétbáo cáo của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2406/BGTVT ngày 25 tháng 3 năm2013) về tiến độ của Dự án đầu tư và xây dựng Cảng hàng không quốc tế LongThành, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu:

- BộKế hoạch và Đầu tư báo cáo việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạivăn bản số 8911/VPCP-KTN ngày 06 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ,đồng thời phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan khẩntrương tổ chức thẩm định dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- BộGiao thông vận tải tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định nhà nước, hoàn thiệnBáo cáo đầu tư Dự án đầu tư và xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành,tỉnh Đồng Nai; trình Chính phủ để kịp báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định chủtrương đầu tư tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: XD, TN&MT, QP, CA, NN&PT NT, TC;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- TCty Cảng hàng không Việt Nam;
- Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;
- Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: QHQT, KTTH, PL, TH, NC, V.III, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3) LM. 40

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ