BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3457/TCHQ-GSQL
V/v: rà soát địa điểm kiểm tra đối với hàng chuyển phát nhanh

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 1245/HQTP-NV ngày 14/05/2007 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về đề nghị tiếp tục hoạt động của địa điểm kiểm tra hàng hoá theo loại hình chuyển phát nhanh tại số 04 Phan Thúc Duyện. Để có cơ sở xem xét, giải quyết, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo một số nội dung sau:

1. Theo định hướng của Tổng cục Hải quan đối với việc khai thác hàng hoá xuất nhập khẩu theo loại hình chuyển phát nhanh là thực hiện thủ tục Hải quan tại Chi cục Hải quan sân bay quốc tế (hiện đang xúc tiến áp dụng tại sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sân Nhất).

Để tránh việc phân tán lực lượng Hải quan, không đảm bảo yêu cầu kiểm tra, giám sát Hải quan do việc khai thác hàng hoá chuyển phát nhanh tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh manh mún, không tập trung, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cần rà soát lại toàn bộ các địa điểm kiểm tra đối với hàng chuyển phát nhanh, trong đó nêu rõ: Tên Quyết định/Công văn cho phép thành lập địa điểm, thẩm quyền cho phép; tên doanh nghiệp, địa chỉ; các Quyết định/Công văn gia hạn hoạt động của địa điểm (nếu có); đánh giá quá trình hoạt động của các địa điểm (thủ tục Hải quan thực hiện như thế nào? số lượng hàng hoá khai thác, hiệu quả, số vụ vi phạm…).

2. Đề xuất phương án xử lý đối với các địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu theo loại hình chuyển phát nhanh (thu gom lại một đầu mối hay vẫn để như cũ? quản lý Hải quan thế nào?). Nếu để như lâu nay đã làm thì cần phân loại các địa điểm:

+ Địa điểm nào không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại điểm II, mục 4, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC thì báo cáo, đề xuất cụ thể để Tổng cục rút quyết định hoạt động.

+ Đối với các địa điểm chưa có quyết định công nhận chính thức, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ gửi Tổng cục để được xem xét, giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Website HQ;
- Lưu VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc